logo

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENORGANISATIE

Gegevens ANBI-status Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging

ANBI grootDe PDSB is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 

 

 • De (officiele) naam: Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie of PDSB, onderdeel van de Stichting Belangen MDL-patiënten
 • Contactgegevens: ofni.[antispam].@pdsb.nl en zie de pagina Contact
 • De doelstelling en de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan staan onderaan op deze pagina.
 • De statuten van de organisatie, inclusief het benoemingsbeleid, staan bij Verantwoording.
 • Het beloningsbeleid: de coördinatoren zijn allen vrijwilliger en ontvangen een onkostenvergoeding van € 35 per maand. Reiskosten en dergelijke mogen gedeclareerd worden. 
 • Ieder jaar wordt er een jaarverslag gemaakt, dat te vinden is op de pagina Jaarvergaderingen en Jaarverslagen
 • De financiële verantwoording is de lezen in de jaarrekening
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 816352744
 • KvK-nummer: 32082218
 • IBAN: NL03 RABO 0168769816
 • Postadres: Postbus 2597, 8901 AB Leeuwarden 

 

Bestuur

De leiding van de PDS Belangenorganisatie ligt bij de manager en de directeur. Zij stellen het algemene beleid van de organisatie vast en leggen hierover verantwoording af aan een Raad van Toezicht en een Raad van Afgevaardigden.

Daarnaast heeft de PDSB een Adviescommissie die de manager en directeur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. 

Dit zijn de huidige directeur, manager en leden van de Raad van Toezicht:

Manager Irene Spaan-Ottens
Directeur Bernique Tool 
Raad van Toezicht Jhr. mr. Joris Backer
Dhr. Hans Hendriks
Drs. Pieter Plaisier
Prof. dr. Arjan Bredenoord
Mevr. Viola Peulen

De PDSB heeft geen personeel in dienst. De ledenadministratie en boekhouding zijn uitbesteed aan de firma Epema in Leeuwarden.

 

 

Doelstelling

Mensen met PDS-klachten steunen in het leven met de ziekte, onder andere door: 

 • Lotgenotencontact
 • Voorlichting aan patiënten, artsen en anderen
 • Stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS
 • Behandeling en zorg verbeteren
 • Belangenbehartiging van patiënten

Meerjarenbeleid

 • Het donateursaantal vergroten en de reeds aanwezige donateurs langer aan de PDSB binden.
 • De financiële basis verbreden, met name omdat het subsidiebedrag aanmerkelijk is afgenomen.
 • De groep vrijwilligers versterken en uitbreiden, waardoor de betrokkenheid binnen de PDSB vergroot wordt en de organisatie verder uitgedragen kan worden.
 • Lotgenotencontact uitwerken d.m.v. voorlichtingsbijeenkomsten en draaiboeken.
 • De relatie met de Medische Adviesraad actief houden.
 • Een bijdrage leveren aan samenwerkingsprojecten, mede op basis van de vouchers.

Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie
Geen bezoekadres
Postbus 2597
8901 AB Leeuwarden
KvK-nummer: 32082218

ofni.[antispam].@pdsb.nl

eitartsinimda.[antispam].@pdsb.nl

negarvehcsidem.[antispam].@pdsb.nl

 

 

Word vriend van de PDSB! De voordelen op een rij: